Dotace

Chronologický postup proti eurodotacím.

1) Evropská komise dne 10. května 2018 obdržela upřesněnou stížnost od Petra Fryče, majitele zkrachovalé Východočeské tiskárny, na protiprávní podporu realizovanou v rámci Operačního programu podnikání a inovace (OPPI).

O stížnosti byli informováni:

  • Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)
  • Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS)
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)
  • předseda Výboru pro regionální rozvoj EP
  • předsedkyně Kontrolního výboru EP

 

2) Oslovili jsme senátory, poslance a europoslance se žádostí o podporu.

 

3) Bylo učiněno oznámení na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) ve smyslu jednak podezření na podvod ze strany ČR s vlivem na rozpočtové prostředky EU, jednak podezření na poškození rozpočtu EU zanedbáním povinností ze strany EK.

 

4) Dne 23. 5. 2018 jsme poslali všem českým poslancům a senátorům otevřený dopis s výzvou, aby pověřili vládu k podání žaloby na Evropskou komisi na zrušení tzv. blokových výjimek.

 

5) Dne 12.6.2018 jsme podali stížnost k Ombudsmanovi EU 

Upřesnění našeho podání k Ombudsmanovi EU:

Přílohy:

 

6) Dne 2.7.2018 jsme obdrželi odpověď Ombudsmana EU

 

7) Dne 4.7.2018 jsme obdrželi odpověď Evropské komise na doplnění naší stížnosti

 

8) Dne 1.8.2018 jsme obdrželi odpověď ministryně průmyslu a obchodu Marty Novákové na interpelaci poslance Václava Klause

 

V odpovědi na interpelaci poslance PS ČR ing. Václava Klause ml. ze dne 30.6. 2018, pod č.j. MPO 48178/18/61100/01000 je uvedeno, že Ministerstvo průmyslu a obchodu (cit.) „disponuje písemným ujištěním relevantních orgánů Komise, že realizace operačních programů podpory podnikání není diskriminační a nepřiměřeně nenarušuje vnitřní trh, a že dodrželo potřebné podmínky slučitelnosti státní podpory“.

Proto jsem se dne 13.8.2018 obrátili na Ministerstvo průmyslu a obchodu se žádostí o podrobnější informace.

 

9) Dne 24.8.2018 jsme v zastoupení Petra Fryče zaslali k Soudnímu dvoru Evropské unie žalobu na Evropskou komisi ve věci neplatnosti těchto nařízení:

 • Nařízení Komise (ES) č. 70/2001 ze dne ze dne 12. ledna 2001 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES na státní podpory malým a středním podnikům 
 • Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách)
 • Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách
 • Text žaloby na Evropskou komisi.

10) Dne 14.2.2020 jsme v zastoupení Petra Fryče zaslali k evropskému soudnímu dvoru žalobu na Evropskou unii zastoupenou Evropskou komisí: