Projekty

Kolik stojí stát

Motto: „Pokuta je daň za to, že člověk udělal něco špatného. Daň je naopak pokuta za to, že člověk udělal něco dobrého.“ (Johan Norberg)

Veřejnost netuší, kolik je ve skutečnosti na tarifních a netarifních nákladech stojí vynucené služby státu. Ani odborná veřejnost do výpočtů nezahrnuje tzv. náklad ztracené příležitosti.

Cílem projektu je co nejpodrobněji zanalyzovat modelový příklad zaměstnance a jeho „nákladů na stát“. V návaznosti na tento výpočet bude provedena modelová extrapolace příjmů tohoto zaměstnance v podmínkách Libertariánské demokracie a konvergence těchto příjmů s analogickým zaměstnancem například v SRN. Důraz bude kladen na srozumitelnost výstupů pro laickou veřejnost a uvedení do souvislostí s konceptem Libertariánské demokracie.

Součástí projektu je zveřejnění výzkumu informovanosti a postoje veřejnosti k míře adekvátnosti tarifních i netarifních nákladů občanů na stát.

Stránky projektu zde.


Odluka
Cílem projektu je propagace zásady:

„O tom co jím, piju, kouřím, s kým spím, kde a za jakých okolností pracuji, co dělám se svými penězi, kde jak a za kolik se léčím, kde a za jakých okolností se vzdělávají mé děti, jak se dopravím z místa na místo atd. se nehlasuje“

Prostředkem je vytvoření webové prezentace odborných analýz jednotlivých oblastí společenských vztahů popisujících:
– Stávající stav
– Nevýhody stávajícího stavu a jeho společenské, ekonomické a lidské důsledky
– Výhody úplné odluky vybraných společenských vztahů od státu
Petice za vytvoření otevřeného prostoru pro vzdělávání v ČR

Dne 10. 1. 2017 jsme podali na Ministerstvo zdravotnictví České Republiky Žádost o povolení k obchodování s omamnými a psychotropními látkami – drogami k nahlédnutí zde.

Ministerstvo zdravotnictví České Republiky následně vydalo Usnesení.
K němu jsme podali Rozklad.
Odpověď ministra zdravotnictví České Republiky na Rozklad.
Následně jsme podali Žalobu na Ministerstvo zdravotnictví České Republiky.
Zamítnutí Žaloby Městským soudem v Preze.


Spotřební daně
Cílem projektu je:

• Kriticky zanalyzovat roli spotřebních daní ve společnosti z hlediska morálního a sociálního, z hlediska společenského a ekonomického dopadu spotřebních daní, z hlediska odpovědnosti atd.
• Vytvořit pro veřejnost jednoduchý přehled spotřebních daní a jejich ekonomických a sociálních důsledků.
• Propagace problematiky spotřebních daní pomocí výrobců, dovozců a distributorů zboží podléhajícího spotřebním daním

Součástí projektu je zveřejnění výzkumu o informovanosti lidí o problematice spotřebních daní a jejich postoji k nim.


Absurdní dotace
Motto 1: „Dotace nelze rozhazovat na to, co by si lidi přáli. Dávají se na to, co lidi nechtějí, ale co mít musí. To co chtějí, si koupí sami.“ – Sir Humphrey Appleby, Jistě pane ministře

Motto 2: „Dotace jsou z celospolečenského hlediska stejně smysluplné, jako dělat transfúzi krve z levé ruky do pravé a přitom polovinu krve rozbryndat na zem“ – Neznámý autor

Cílem projektu je

• Kriticky zanalyzovat roli dotací ve společnosti z hlediska morálního a sociálního, z hlediska společenského a ekonomického dopadu dotací, z hlediska odpovědnosti atd.
• Vytvořit transparentní přehled všech dotací a podobných plateb (s možností uživatelsky komfortního vyhledávání), které se uskutečňují z veřejných rozpočtů a poskytnout občanům přehled o míře přerozdělování
• Vytvořit tlak na veřejnoprávní instituce, aby poskytovaly údaje těchto o všech těchto transferech jako „open source“
• Zpopularizovat problematiku pomocí příběhů a spotřebitelské soutěže „O vyžírku roku“
• Zveřejnit výzkum, který mapuje vztah veřejnosti k dotacím


Obrana řidičů
Cílem projektu je definovat řidiče jako skupinu, která je

– Systematicky diskriminována – ztěžování zprůjezdnění měst, parkovací zóny ve městech, ekologické „regulace“, bezdůvodné požadavky na „technickou způsobilost“, povinnou výbavu apod.
– Ekonomicky šikanována – různé platby spojené s provozem motorového vozidla, jeho registrací, zatížení PHM spotřební daní spod.
– Policejně šikanována – řidiči prioritně nejsou postihováni za jednání, v rámci kterého způsobili škodu osobám či majetku (či reálně vytvořili situaci, kdy takové ohrožení hrozilo), ale za to, že nejednají tak, jak si zákonodárce usmyslel.

Stávající situace má závažné společenské a morální dopady. Pro řidiče již není klíčovou zásadou známé římské „neminem leadere“ (neškodit jinému), ale „nebýt přistižen“.

V rámci tohoto cíle je naším cílem prosazovat zásadu, že trestáno má být pouze to, že bylo někomu či něčemu ublíženo či takové ublížení reálně hrozilo. To by mělo být i podstatou tzv. materiálního aspektu.


Policie pomáhající chránící
Náplní projektu je srozumitelně popsat dnešní agendu policie, která se stále více přibližuje nucení lidí k činnostem, které si vymysleli zákonodárci v rámci údajné prevence a principu předběžné opatrnosti, zatímco role policie jako pomocníka a ochránce stále více ustupuje do pozadí.

Policie by měla zasahovat pouze v případě, že je někomu nebo něčemu ubližováno, případně to reálně hrozí v individuálním případě. Jakákoliv jiná činnost má spíše charakter pomoci při uskutečňování představ vládců o tom, jak mají lidé žít.

Součástí projektu je záměr vytvořit neziskovou organizaci pro příslušníky policejních sborů podle vzoru LEAP (https://www.leap.cc/) jako platformy pro ty příslušníky, kteří jsou u policie, aby pomáhali a chránili Rádi bychom ve spolupráci s MV ČR a Policejním prezídiem provedli sociologický výzkum mezi příslušníky policejních sborů na téma jejich vztahu k zásadě „pomáhat a chránit“.

Cílem projektu je vytvořit společenský tlak redefinující roli policie ve společnosti směrem k co největšímu naplňování hesla „pomáhat a chránit“.


Happeningy (Zastavit Stát, Zatrubte), klipy
Propagace individuální svobody může mít i zábavnou, happeningovou formu.

Realizujeme a plánujeme happeningy mající za cíl zviditelnění problematiky dnešního přebujelého a nenasytného státu v odlehčeném formátu.

K organizaci happeningů budeme používat sociální sítě a standardní reklamu.


Žaloby na náhradu škody
Cílem daného projektu je vytvořit argumentaci a instrumenty k podávání žalob na náhradu škody v případech, kdy veřejnoprávní instituce jednají nezákonně.

Prostředkem je vytvoření webové prezentace, ze které by mohli čerpat lidé v modelových případech porušování zákona ze strany veřejnoprávních institucí.

Zároveň by mělo být vytvořeno prostředí k zapojení široké právnické a odborné veřejnosti k doplňování jak modelových příkladů, tak argumentů a instrumentů k podávání takových žalob.


Žaloby podle zákona 106/99 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Stát na sebe vzal velké množství povinností, aniž by ovšem bylo jasné, zda tyto povinnosti plní dobře. Zásada dobré správy a zásada transparentnosti by s sebou měly přinášet i zcela volný přístup k informacím, na jejichž základě by veřejnost mohla posoudit, jak jsou společné záležitosti spravovány.

Cílem projektu je vybírat a požadovat na veřejnoprávních subjektech zveřejňování takových informací, které by z logiky věci měly být veřejné

Specifickým případem uplatnění žalob podle zákona 106 je pak plánovaná žaloba na zveřejnění všech technických norem, jejichž dodržování je po soukromoprávních subjektech vyžadováno, ale nejsou veřejné a soukromoprávní subjekty jsou nuceny si je kupovat.

Prostředkem je vytvoření webové prezentace, ze které by mohli čerpat lidé v modelových případech porušování zákona ze strany veřejnoprávních institucí. Zároveň by mělo být vytvořeno prostředí k zapojení široké právnické a odborné veřejnosti k doplňování jak modelových příkladů, tak argumentů a instrumentů k podávání takových žalob.

Součástí projektu je i zveřejnění výzkumu, v rámci kterého byly zjišťovány postoje veřejnosti k dané problematice.


Určovací žaloby
Cílem projektu je identifikovat činnosti veřejnoprávních subjektů (a právní normy), které jsou v rozporu s Ústavou, Listinou či zákony a postupně je soudně napadat a požadovat určení jejich neústavnosti/nezákonnosti (či jejich zrušení).

Prioritou by měla být tzv. společenská argumentace, poukazující zejména na celospolečenské dopady, právní argumentace by měla sloužit spíš jako podpůrný argument.

Dnešní justice svým právně pozitivistickým přístupem degradovala jeden ze tří základních pilířů státní moci do role vykladače vůle moci zákonodárné. Soudy dnes, bohužel, právo nenalézají, ale pouze vykládají. Tím je podle nás narušena funkčnost základního systému brzd a protiváh.

Prostředkem je vytvoření webové prezentace, ze které by mohli čerpat lidé v modelových případech porušování zákona ze strany veřejnoprávních institucí. Zároveň by mělo být vytvořeno prostředí k právnické a odborné veřejnosti k doplňování jak modelových příkladů, tak argumentů a instrumentů k podávání takových žalob.

Součástí projektu je i zveřejnění výzkumu, v rámci kterého byla veřejnost dotazována na vnímání této problematiky.


Ekonomicko-společenská gramotnost
Ekonomicko-společenská gramotnost žáků, studentů i jejich rodičů není na vysoké úrovni.

Cílem projektu je vytvoření programu, objasňujícího v odlehčené a zábavné formě podstatu některých společenských a ekonomických jevů a termínů. Důraz bude kladen kromě zábavné formy zejména na „to co není vidět“, resp. „o čem se nemluví“.

Připravujeme různé formáty projektu – od prosté webové prezentace až po celostátní vzdělávací program.


Aplikovaná osvěta
Propagace individuální svobody jako receptu na řešení aktuálních společenských a ekonomických problémů si vyžaduje i neformální seznámení tzv. „opinion-makerů“ s faktem, že většina problémů je dnes posuzována v rámci tzv. falešné dichotomie, která zakrývá pravé příčiny problémů a řeší se pouze jejich projevy.

Cílem projektu je

• Neformálně reagovat na veřejné výstupy novinářských, akademických, intelektuálních, ekonomických a politických elit. Vysvětlit možnost jiného pohledu na věc.
• Působit na veřejné zdroje informací (typu Wikipedia) ve směru upřesnění podstaty problému a nastínění možnosti řešení v rámci Libertariánské demokracie.


Reklamní kampaň
Nedílnou součástí působení na veřejnost ve směru změny paradigmatu je tradiční reklamní kampaň, v rámci které bude propagována skutečnost, že stát je špatný sluha a zlý pán.

Podmínkou realizace tohoto projektu je vygenerování dostatečných finančních zdrojů k realizaci kampaně, která by měla dostatečný zásah. Předběžný rozpočet na takovouto kampaň je cca 50 milionů Kč.


Naštvanost
Lidé podle všeho cítí bezmocnost ve vztahu ke státu. Nemohou ovlivnit svůj osud, který stále více závisí na rozhodování někoho jiného nežli na nich. Lidé se cítí zmateni, neboť si nechali vsugerovat, že život je složitý a bez vnější, regulující autority státu nemají šanci prožít klidný a spokojený život. Opak je pravdou.

Cílem projektu je upozornit na zhoubný vliv přebujelého a nenasytného státu na morálku a sociální cítění lidí, na jejich odpovědnost za své činy. Dalším cílem je analýza ekonomických důsledků působení dnešního státu na společnost.

Součástí projektu je zveřejnění výzkumu popisujícího vztah lidí ke státu a k jednotlivým aspektům jeho agendy a problémům, které s sebou přináší.


Nahlas dobro!
Smyslem projektu je vytvořit protipól depresi, co se na nás z médií každodenně valí. Politika. Zločin. Další regulace a posilování státu na úkor lidí. Bizár, Celebrity. Sport. A zapomíná se, že lidi žijí své normální životy, že jsou v drtivé většině hodní, dobří a spousta z nich dělá „něco navíc“. Bez státu. Prostě proto, že je to správné. Mělo by jít o lidí, jejich dobroty a obětavosti. O nich se totiž nikde nemluví. Nejsou společností hlasitě oceňováni.

Bude vytvořen seznam těchto lidí/privátních subjektů. Jako inspirace, ocenění a zdroj informací pro média. Ostrůvky „pozitivní deviace“ budou vyznačeny na mapě. Bude vytvořeno interaktivní prostředí a možnost „nahlásit dobro“. Jako protipól tendencí asociálního státu rozložit společnost novou módou udavačství podporovaného státem. Protože to stát je špatný sluha a zlý pán!


Libertariánská demokracie
Kritiků současného stavu je mnoho. Nikdo však neposkytuje ucelený koncept „cílového“ stavu státu, který by si představoval.

Cílem projektu je

• Popsat ve třech obsahových úrovních koncept možného „cílového stavu“ státu založeném na ekonomické prosperitě, morálce, odpovědnosti, přirozeném rozvoji mezilidských vztahů, eliminujícím ekonomické a společenské problémy dnes způsobované činností státu
• Popsat srozumitelně pro veřejnost stávající roli státu v jednotlivých oblastech společenských vztahů
• Popsat srozumitelně pro veřejnost zhoubnost tohoto působení státu
• Popsat srozumitelně pro veřejnost, jak by mohly jednotlivé oblasti společenských vztahů fungovat v Libertariánské demokracii
• Popsat srozumitelně výhody Libertariánské demokracie z hlediska morálky, mezilidských vztahů a ekonomické prosperity

Součástí projektu je zveřejnění výzkumu popisující míru souhlasu občanů s libertariánskými zásadami.
Další informace o projektu zde.


Bezpečnost
Cílem projektu je propagace zásady, že bezpečnost nelze pouze přenést na specializované složky. Proti násilí (vůči majetku či lidem) je nutné se bránit. Lidé by měli být odhodláni se násilí bránit, měli by mít legální možnost použít při obraně jakékoliv prostředky a měli by mít fyzickou možnost tyto prostředky použít.

Součástí projektu jsou činnosti směřující k vytvoření společenského paradigmatu, že za následky je vždy odpovědný útočník

Součástí projektu je rovněž zveřejnění výzkumu mapující postoj veřejnosti k ozbrojování a k obraně

Jedním z prostředků kampaně je příprava první z ČR organizované Evropské občanské iniciativy (https://www.mvcr.cz/clanek/zakladni-informace-o-evropske-obcanske-iniciative.aspx) s tématem práva na sebeobranu a práva na držení a nošení zbraní použitelných k sebeobraně.